O projektu

section-cover

Opšti cilj projekta „Razvoj kapaciteta energetskog planiranja u Srbiji” je bilo unapređenje kapaciteta Ministartsva rudarstva i energetike (MRE) Republike Srbije za strateškim planiranjem. Tokom 24 meseca realizacije, projekat je bio fokusiran na pružanje podrške za reformu energetske politike u skladu sa pravnim tekovina EU putem unapređenog procesa planiranja i sprovođenjem niza aktivnosti kao što su izrada softvera za energetsko planiranje i razvoj alata za određivanje prioritete projekata, te priprema Godišnjeg izveštaja o sprovođenju Energetske strategije i Programa ostvarivanja strategije.

Projektom se nastojalo da Ministartsvu rudarstva i energetike dobije odgovarajući model za analizu i projekcije energetskog sistema, kao i da se unaprede kapaciteti MRE za izradu strateških dokumenata. 

Glavne aktivnosti

Ciljevi projekta su ostvareni uz podršku Radne grupe koju su činili predstavnici MRE; JP EPS, EMS ad, JP SRBIJAGAS, TRANSNAFTA ad, NIS ad i AERS i koja se satajala gotovo na mesečnoj nivou tokom celokupnog trajanja projekta. Utvrđene dužnosti Radne grupe su obuhvatale dostavljanje podatka energetskog sektora za sve projekte aktivnosti, te analizu i odobrenje projektnih rezultata. Na kraju, sproveden je opsežan program podizanja kapaciteta sa fokusom na teorijskim i praktičnim pitanjima u vezi sa planiranjem u energetici, analizom troškova i koristi i višekriterijumskom analizom, a obuhvatio je nekoliko sati obuke za rad sa odgovarajućim alatim, kao i učešće na međunarodnim konferencijama i radionicama.


Glavni rezultati

Tokom perioda sprovođenja projekta, ostvareni su sledeći rezultati:

·        Izrada i primena kompleksnog i sveobuhvatnog modela za energetsko planiranje - Sistem energetskog modeliranja Srbije (SEMS), zasnovanom na generaturu modela TIMES u svrhu detaljne analize energetskog sistema Srbije.

·        Izrada i primena alata za određivanje prioriteta projekata, zasnovanog na analizi troškova i koristi i višekriterijumskoj analizi, omogućila je MRE i relevantnim akterima energetskog sektora u Srbiji da sačine listu prioritetnih projekata po energetskom sektoru, povezanu sa rezultatima scenarija SEMS-a, čime su stvoreni uslovi za jednostavnije poređenje i dalju analizu.

·        Izrada Prvog godišnjeg izveštaja o Strategiji razvoja energetike i Programa ostavrivanja strategije, na osnovu vodiča sastavljenog u tu svrhu.

·        Sveobuhvatni program podizanja kapaciteta koji obuhvatio je više od 40 učesnika iz svih energetskih kompanija u Srbiji i Ministarstva rudarstva i energetike, omogućio je svim učesnicima da nezavisno rade u SEMS-u i koriste alat za određivanje prioriteta projeka, te da se upoznaju sa metodologijama EU za analizu troškova i koristi i višekriterijumsku analizu.

Naredni koraci

Naredni koraci bi trebalo da obuhvate dalji razvoj kapaciteta energetskog planiranja Ministarstva rudarstva i energetike i obezbeđivanje dodatnih alata za Sistem energetskog modeliranja Srbije (SEMS), u kontekstu pružanja podrška MRE za izvršavanju obaveze izrade Integrisanih nacionalnih i klimatskih planova (NEKP), u skladu sa zahtevima Energetske zajednice.

Sektor
  • Energetika
EuropeAid referenca
EuropeAid/135625/IH/SER/RS
Komponente
  • Razvoj i izrada softvera za energetsko planiranje
  • Izrada Plana obuke
  • Priprema Uputstva za izradu Godišnjeg izveštaja u vezi sa sprovođenjem Strategije razvoja energetike i Programa ostvarivanja strategije
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
999.150 €
Pregovaračko poglavlje
  • 15 - Energetika
Vreme implementacije
Avgust 2017. - Oktobar 2019.
Korisnik
Ministarstvo energetike i rudarstva
Implementiran od strane
LDK Consultants SA u konzorcijumu sa Centrom za obnovljive izvore energije i uštedu energije (CRES)